بارش پر حجم برف در میاندوآب باعث شور و شوق فراوان در میان جوانان و مردم شد تصاویر از سطح پارک های شهر گویای همه چیز است:

بارش پر حجم برف در میاندوآب باعث شور و شوق فراوان در میان جوانان و مردم شد

تصاویر از سطح پارک های شهر گویای همه چیز است: