تصاویری از هنرنمایی میاندوآبی ها با برف

بارش برف باعث شده تا برخی عزیزان همشهری هنر خود را بکار گیرند و مجسمه های برفی زیبایی ساختند: