گزارش تصویری عزاداری اربعین مردم میاندوآب

مردم میاندوآب با عظمت خاصی در عزاداری اربعین شرکت کردند تصاویر این حضور ارزشمند: